કોંગ્રેસ પક્ષના રાષ્ટ્રિય નેતાશ્રી રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં : 02-02-2024