કેન્દ્ર ની ભાજપા સરકાર દ્વારા લોકસભા ની ચૂંટણીઓ પહેલા મતબેંક ની રાજનીતિ : 29-09-2023