એ.આઈ.સી.સી. (કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ) દ્વારા સાબરકાંઠા સંસદીય બેઠક માટેના કો-ઓર્ડીનેટર : 01-02-2024