આજરોજ રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે અમદાવાદ શહેરના ઠક્કરબાપા : 29-01-2024