આજરોજ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે અસંગઠીત કામદાર અને કર્મચારી કોંગ્રેસ : 15-02-2024