અરવલ્લીના મોડાસા ખાતે જિલ્લા કક્ષાના “જય ભારત સત્યાગ્રહ” : 17-04-2023