અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ અને વોર્ડ પ્રમુખશ્રીઓના સંગઠન માળખું જાહેર : 15-03-2024