અમદાવાદ શહેરની ૧૬ વિધાનસભા માટે નિમાયેલા કોંગ્રેસ પક્ષના પ્રભારીશ્રીઓ : 27-01-2024