અમદાવાદ જીલ્લાની બાવળા તાલુકા પંચાયતની ભાયલા બેઠક : 31-01-2024