અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ૪૩ ઉમેદવારોની યાદી બહાર પાડવામાં આવી : 12-03-2024