‘હાથથી હાથ જોડો’ અભિયાન માટેના નવનિયુક્ત હોદેદારશ્રીઓને નિમણુંક : 26-09-2023