સરેઆમ હત્યા, લૂંટ, ખંડણી, વ્યાજ ખોરોના ત્રાસના લીધે પરિવારોની સામૂહિક આત્મહત્યા : 27-04-2024