સંપૂર્ણ બિનલોકશાહી ઢબે કાર્યવાહી કરીને લોકતંત્રને બદનામ : 22-03-2024