શ્રી શક્તિસિંહ ગોહિલે સરકારને ખુલ્લો પડકાર : 17-06-2024